Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA TEMÀTICA PREFERENT

El contingut del projecte està estretament relacionat amb els següents àmbits temàtics:

1. L’aplicació de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Per tal de fer realitat l’aplicació de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge cal dissenyar una estratègia, de la qual aquest projecte n’és la concreció en l’àrea de llengua castellana. L’aplicació es fa a partir del disseny d’itineraris d’aprenentatge en línia per al desenvolupament dels continguts curriculars de l’àrea.

El projecte s’inscriu en el marc de les actuacions empreses pel Departament d’Educació en la implantació del programari lliure al sistema educatiu.

El marc referencial o context que justifica aquest projecte és d’una des d’un punt de vista global, el pla d’integració de les TIC en l’ensenyament-aprenentatge, i des d’un punt de vista molt més concret, la seva aplicació pràctica al currículun del àrea de llengua i literatura castellanes del centre.

Si bé, no cal, a aquestes alçades, justificar les aplicacions i possibilitats que ofereixen les TIC en la formació, sí que cal peró, acabar de definir com s’han d’inserir en la formació presencial. Aquest projecte neix de la creença fundada que les implicacions pedagógiques d’Internet i de les TIC modifiquen els esquemes de l’ensenyament presencial encara que aquest vagi per darrera. És per tant inapelable incloure el seu potencial com a contrapunt i com a complement natural del currículum de l’alumne. Per aixó aquest projecte presenta una aplicació pràctica de l’integració de les TIC a l’àrea de llengua i literatura castellana. Si més no, és tracta de la porta que els obre el camí en tant que les integra com a vehicle complementari de l’acció docent a l’aula.

2. L’atenció a la diversitat de l’alumnat

Les diverses funcionalitats de l’entorn Moodle possibiliten l’adeqüació de materials als diferents nivell d’aprenentatge. Els diferents itineraris estan concebuts per encabir materials de reforç i d’ampliació dels continguts curriculars de l’àrea. En la base del projecte,hi ha una concepció del treball de classe fonamentada en l’oferta de recursos adequats a diferents nivells. L’entorn permet a l’alumne la visualitzaciói exploració dels recursos abans de fer-ne una tria, amb la supervisió del professor. En aquest sentit, l’alumne gestiona part del seu procés d’aprenentatge i és agent actiu en la tria dels recursos.

3. La gestió de serveis educatius en processos de millora i qualitat

El portal comú de l’assignatura es presenta com un servei educatiu del qual se’n beneficien directament els alumnes del centre, que en són part activa. Tanmateix, també és un servei en línia a disposició d’altres docents i alumnes externs al centre. El portal es configura com una eina de transmissió de materials i d’experiències didàctiques al servei de l’usuari de la Xarxa.

Val a dir que darrere la implantació d’aquesta plataforma educativa i darrere la concreció en itineraris d’aprenentatge de la matèria per 1r Cicle de l’ESO hi ha la voluntat de millorar l’oferta educativa del centre, tot incorporant noves eines per a l’ensenyament a l’aula.