Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 
OBJECTIUS

Aplicacions didàctiques de la plataforma Moodle a l’àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d’ESO) és una proposta que neix amb dos objectius:

Actualment, la tasca docent que s’està fent en l’àmbit de l’aplicació de les TIC a l’IES Serrallarga està en fase d’inici i té una molt petita representació. La tasca d’integració de les TIC als centres ha d’estar subjecte a un pla, és a dir, cal una planificació pautada i dirigida per un equip de professionals que pugui anar obrint vies per fer possible una nova pedagogia basada en l’ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, els dos objectius d’aquest projecte estan interrelacionats. En línies generals, per introduir les TIC primer cal analitzar els recursos (humans i tècnics ) del centre, detectar-ne les necessitats, i posteriorment cercar les estratègies per a una aplicació exitosa (formació del professorat, adeqüació de l’espai-aula).Un cop el centre disposa de tota la infraestructura al docent li calen

  • eines metodològiques: eines per apropar els continguts als alumnes.
  • materials didàctics d’aplicació a l’aula: recursos digitals útils per a l’alumne i per al professor (pàgines web valorades, recursos d’aplicació didàctica...)
  • continguts teòrics dissenyats tant per al professorat com per a l’alumne amb la possibilitat d’adequar-los a diferents nivells d’aprenentatge.
  • Pautes per generar material aplicable a l’aula: itineraris d’aprenentatge.
  • Eines de comunicació: Fòrums i debats per orientar la feina conjunta.

La hipòtesi de treball d’aquest projecte és l’assoliment dels dos objectius. Tanmateix, el punt de partida és la concreció del primer, és a dir, el disseny de recursos metodològics i didàctics en línia per a l’àrea de la llengua i la literatura castellanes. La finalitat última és la creació d’un banc de recursos en línia de llengua castellana a partir d’una doble classificació:

  • La creació d’una web temàtica de l’assignatura
  • L’elaboració d’itineraris formatius en línea complementaris del currículum presencial

L’entorn virtual escollit a partir del qual desenvolupar el projecte és la plataforma virtual de software lliure Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environement). Moodle és un EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) concebut per produir i gestionar cursos en línia basat en la filosofia de l’aprenentatge cooperatiu. Les eines de què disposa estan predefinides per a fomentar la interacció i la comunicació entre els participants (alumnes i professors). L’aprenentatge en Moodle es sustenta en una metodologia constructivista, en la qual l’alumne adopta una actitud activa en el seu procés d’aprenentatge.