Aplicacions didàctiques de la Plataforma Moodle a l'àrea de llengua i literatura castellanes (Primer Cicle d'ESO)

Llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm.4471 de 16.09.2005)
Lourdes Domenech Cases i Ana Isabel Romeo Gálvez

 
 

APLICACIONS EN EL SISTEMA EDUCATIU

La proposta inclou vàries vessants que deriven directament de les possibilitats que ofereix aquesta aula virtual (Moodle):

És una acció formativa pels alumnes:

   • Exercita la utilització de les eines TIC per part dels alumnes que:
    • Tenen la possibilitat d’accedir a diferents recursos (continguts i activitats) de l’assignatura,
    • Poden realitzar unitats didàctiques en línea complementàries de l’acció formativa presencial
    • Experimenten els diferents formats telemàtics d’intercomunicatiu: debats, fòrums, xat...
    • Accedeixen a continguts de la xarxa...
   • Desenvolupa procediments i continguts de l’àrea, permet l’atenció individualitzada a la diversitat i és un marc especialment idoni per treballar la comunicació escrita, que és la forma de contacte bàsica d’aquesta plataforma educativa.
   • Permet desenvolupar eines com la coavaluació, el treball cooperatiu en petit grup o la exposició pública dels treballs del grup.

Es una eina formativa pels professors:

  • Permet actualitzar recursos, proposar-ne de nous o eliminar-ne d’altres, segons els resultats de la valoració dels alumnes.
  • Permet modificar certes activitats per tal d’ajustar-se a les característiques específiques del nou grup.
  • Estableix vehicles de comunicació col·lectius e individuals (xat, debats, correu electrònic) entre el formador i el grup que afavoreixen aspectes comunicatius que poden incidir directament en la motivació i dinamització del grup.
  • Permet dissenyar estratègies d’aprenentatge adaptades a les necessitats dels estudiants i admet una planificació flexible.
  • Proporciona eines de seguiment i avaluació que també estan a l’abast de l’alumne i que compleixen una funció de reforçament i manteniment de la motivació de l’estudiant.
  • La plataforma permet la gestió dels aprenentatges per part del formador.
 • El projecte és la concreció en una àrea (llengua i literatura castellanes) del pla d’incorporació de les TIC al centre.